Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Privacyverklaring

De statutaire naam van Vleeshal is Stichting Beeldende Kunst Middelburg, afgekort SBKM. In deze privacyverklaring gebruiken we de afkorting van onze statutaire naam. SBKM hecht waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Onder het begrip 'persoonsgegevens' wordt alle informatie verstaan, die direct of indirect tot jouw herleidbaar is. Via deze Privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van je persoonsgegevens door SBKM. SBKM kwalificeert als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Contactgegevens

Post- en bezoekadres kantoor:
Kantoor Vleeshal / Stichting Beeldende Kunst Middelburg
Simpelhuisstraat 7
4331 PH Middelburg

Tentoonstellingsruimte (GEEN postadres):
Vleeshal
Markt 1
4331 LJ Middelburg

Persoonsgegevens die wij verwerken

SBKM verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bij een bezoek aan onze website: internetbrowser en apparaat type, IP-adres, cookie identifiers, device identifiers, client identifiers.
 • Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief: naam en e-mailadres, open- en klikratio, besturingssysteem.
 • Als je je aanmeldt voor onze activiteiten zoals Vleeshal Vrienden, ons publieksprogramma, educatie, openingen: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en de activiteit waarvoor je je aanmeldt.
 • Voor het Vleeshal Vrienden lidmaatschap: NAW-gegevens, namen partner en kinderen indien zij zich eveneens opgeven als Vleeshal Vriend, e-mailadres, telefoonnummer en indien je gebruik maakt van betaling via incasso: je rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening.
 • Voor uitnodigingen voor tentoonstellingen en andere activiteiten per post: NAW-gegevens.
 • Indien je ons bezoekt en een Museum Jaarkaart hebt: je Museum Jaarkaartnummer.
 • Voor aanvragen bij de Commissie Subsidies: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Wanneer je bij ons solliciteert: NAW-gegevens (naam, voornamen, roepnaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land), overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum, beschikbaarheid, CV met de daarin opgenomen informatie, arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma's, certificaten, getuigschriften), inhoud van je motivatie, referenties, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken, assessment- en competentietestresultaten en schriftelijke communicatie met jou.
 • Van bruikleengever(s), -nemer(s): NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Van (contact)personen bij samenwerkende partners en bedrijven en leveranciers: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, KvK-nummer, BTW nummer.
 • Van genodigden voor openingen, activiteiten en onze perslijst: naam, bedrijfsnaam, website, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Van (contact)personen bij fondsen en subsidie instellingen: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Persoonsgegevens van minderjarigen

SBKM heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: office@vleeshal.nl.

Foto’s

Tijdens onze activiteiten kunnen wij foto’s maken voor onze website en sociale mediakanalen. Wij maken sfeerfoto’s waarop personen niet herkenbaar in beeld zijn of geven aan op welke plaatsen foto’s gemaakt worden en/of vragen toestemming voor het maken van foto’s. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Indien je herkenbaar op een foto op onze website of onze sociale mediakanalen staat, kun je altijd contact met ons opnemen om deze foto door ons te laten verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt SBKM je persoonsgegevens?

SBKM verwerkt je persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. Wanneer dit noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 4. Met jouw toestemming.

Wanneer SBKM je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, zal SBKM deze afzonderlijk aan je vragen. Je mag je toestemming altijd weer intrekken. SBKM wijst je erop dat het intrekken van je toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens vóór de intrekking van je toestemming, onverlet laat.

SBKM gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) SBKM dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien je hier specifieke vragen over hebt, kun je altijd contact opnemen.

SBKM verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het optimaliseren van onze website aan de hand van statistieken van de website (zie ook onze Cookieverklaring): (c: ons belang om een geoptimaliseerde website-omgeving aan te kunnen bieden);
 • Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief: (d);
 • Om je aanmeldingen voor activiteiten zoals Vleeshal Vrienden, ons publieksprogramma, educatie en openingen te kunnen verwerken en je daarover te kunnen contacteren (a en c: ons en jouw belang om daarover met je te kunnen communiceren);
 • Ter uitvoering van het Vleeshal Vrienden lidmaatschap, waaronder om je op de hoogte houden van onze activiteiten, om persoonlijke lidmaatschapspassen te kunnen bezorgen en om je jaarlijkse incasso uit te voeren als je voor deze betaaloptie kiest (a en c: ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te houden over uw Vleeshal Vrienden lidmaatschap);
 • Marketingdoeleinden (c: ons gerechtvaardigde belang om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, d);
 • Om het nummer van je Museumkaartnummer door te geven aan Museumvereniging: (a en c: ons gerechtvaardigde belang om aan onze verplichtingen t.a.v. de Museumvereniging te kunnen voldoen);
 • Om u te contacteren over je subsidieaanvraag, de beoordeling van mate van professionaliteit en kwaliteit van het werk (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om subsidieaanvragen adequaat te beoordelen);
 • Voor sollicitatiedoeleinden, meer specifiek: werving en selectie, de beoordeling van de geschiktheid voor een functie die bij ons vacant is of kan komen, verbetering van de sollicitatieprocedure (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande vacature en d: toestemming indien je langer in portefeuille wenst te blijven, zie: “Hoelang bewaren we persoonsgegevens?”);
 • Voor onze collectieregistratie (a en c: het belang om een correct overzicht te hebben van onze collectie met inbegrip van stukken die in bruikleen zijn of zijn gegeven);
 • Voor fondsenwerving (a en c: ons gerechtvaardigde belang om fondsen te kunnen werven);
 • Voor de administratie van SBKM, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (a, b, c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • Voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen (a, b, c: ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling);
 • Om contact met je te houden en om met je te communiceren; (a, b, c: het belang om contact te kunnen houden met onze doelgroepen, leveranciers e.d.);
 • Voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten en kunnen uitvoeren van samenwerkingsrelaties (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • Voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (a, b, c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • Voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen (b en c: het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

SBKM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze Privacyverklaring. Meer specifiek hanteert SBKM de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens betreffende een betaling en/of reservering die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op SBKM ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.
 • Een e-mailadres voor het versturen van de digitale nieuwsbrief bewaren wij totdat je aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van het afhandelen van klachten worden verwerkt, worden uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgehandeld, verwijderd.
 • De persoonsgegevens die je voor je sollicitatie verstrekt worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien je hiervoor toestemming geeft, houden wij je persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om je voor eventuele toekomstige vacatures te benaderen. Indien je in dienst treedt bij SBKM dan nemen wij de gegevens die in het kader van je sollicitatie door ons zijn verwerkt, op in je personeelsdossier.

Voor de bewaartermijnen van de informatie die via cookies op onze website wordt verkregen, verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan SBKM de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is ter behartiging van SBKM’s gerechtvaardigde belangen, zoals voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SBKM verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt SBKM ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

SBKM kan je persoonsgegevens waar nodig delen met:

 • Medewerkers van SBKM en onze interne organen zoals de Raad van Toezicht en de Commissie Subsidies;
 • Leveranciers (bijv. softwareleveranciers, deurwaarders, onze mailserviceprovider MailChimp van The Rocket Science Group LLC voor het versturen van de nieuwsbrief, onze drukker voor het versturen van uitnodigingen per post, vertaalbureaus, accountants, juridisch adviseurs, onze websitebouwer e.d.);
 • Rechtsopvolger(s) ingeval SBKM wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement en tevens met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie;
 • Gerechten en overheidsinstellingen;
 • Andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met je toestemming.

Ten behoeve van onze dienstverlening kan SBKM persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal SBKM erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van je persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met SBKM op te nemen indien je meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer je daarvan een kopie wenst te ontvangen.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

SBKM neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen over de beveiliging van je persoonsgegevens, of als je het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kun je contact opnemen via office@vleeshal.nl.

Je privacyrechten

Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door SBKM:

 • het recht om te verzoeken of SBKM persoonsgegevens van je verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in je persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van je persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op je toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van je persoonsgegevens aan een door jou aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

SBKM maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om je rechten uit te oefenen kun je contact met Vleeshal opnemen via office@vleeshal.nl of per post via:

Vleeshal
Simpelhuisstraat 7
4331 PH Middelburg

Om te voorkomen dat SBKM informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan SBKM om aanvullende informatie vragen om je identiteit te controleren. In beginsel informeert SBKM je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek of SBKM aan je verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal SBKM je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan SBKM onder bepaalde omstandigheden je verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal SBKM je uitleggen waarom. Meer informatie over je privacyrechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door SBKM, dan probeert SBKM hier samen met jou uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen

SBKM kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Datum laatste wijziging: 27 december 2022