Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Privacyverklaring

De statutaire naam van Vleeshal is Stichting Beeldende Kunst Middelburg, afgekort SBKM. In deze privacyverklaring gebruiken we de afkorting van onze statutaire naam. SBKM hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onder het begrip 'persoonsgegevens' wordt alle informatie verstaan, die direct of indirect tot u herleidbaar is. Via deze Privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door SBKM. SBKM kwalificeert als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Post- en bezoekadres kantoor:
Kantoor Vleeshal / Stichting Beeldende Kunst Middelburg
Simpelhuisstraat 7
4331 PH Middelburg

Tentoonstellingsruimte (GEEN postadres):
Vleeshal
Markt 1
4331 LJ Middelburg

Persoonsgegevens die wij verwerken

SBKM verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bij een bezoek aan onze website: internetbrowser en apparaat type, IP-adres, cookie identifiers, device identifiers, client identifiers.
 • Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief: naam en e-mailadres, open en klikratio, besturingssysteem.
 • Als u zich aanmeldt voor onze activiteiten zoals Vleeshal Vrienden, ons publieksprogramma, educatie, openingen: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en de activiteit waarvoor u zich aanmeldt.
 • Voor het Vleeshal Vrienden lidmaatschap: NAW-gegevens, namen partner en kinderen indien zij zich eveneens opgeven als Vleeshal Vriend, e-mailadres, telefoonnummer en indien u gebruik maakt van betaling via incasso: uw rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening.
 • Voor uitnodigingen voor tentoonstellingen en andere activiteiten per post: NAW-gegevens.
 • Indien u ons bezoekt en een Museum Jaarkaart heeft: uw Museum Jaarkaartnummer.
 • Voor aanvragen bij de Commissie Subsidies: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Wanneer u bij ons solliciteert: NAW-gegevens (naam, voornamen, roepnaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land), overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum, beschikbaarheid, CV met de daarin opgenomen informatie, arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma's, certificaten, getuigschriften), inhoud van uw motivatie, referenties, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken, assessment- en competentietestresultaten en schriftelijke communicatie met u.
 • Van bruikleengever(s), -nemer(s): NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer.
 • Van (contact)personen bij samenwerkende partners en bedrijven en leveranciers: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, KvK-nummer, BTW nummer.
 • Van genodigden voor openingen, activiteiten en onze perslijst: naam, bedrijfsnaam website, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Van (contact)personen bij fondsen en subsidie instellingen: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Persoonsgegevens van minderjarigen

SBKM heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: office@vleeshal.nl.

Foto’s

Tijdens onze activiteiten kunnen wij foto’s maken voor onze website en sociale mediakanalen. Wij maken sfeerfoto’s waarop personen niet herkenbaar in beeld zijn of geven aan op welke plaatsen foto’s gemaakt worden en/of vragen toestemming voor het maken van foto’s. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Indien u herkenbaar op een foto op onze website of onze sociale mediakanalen staat, kunt u altijd contact met ons opnemen om deze foto door ons te laten verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt SBKM uw persoonsgegevens?

SBKM verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. Wanneer dit noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 4. Met uw toestemming.

Wanneer SBKM uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal SBKM deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. SBKM wijst u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

SBKM gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) SBKM dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien u hier specifieke vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen.

SBKM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het optimaliseren van onze website aan de hand van statistieken van de website (zie ook onze Cookieverklaring): (c: ons belang om een geoptimaliseerde website-omgeving aan te kunnen bieden);
 • Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief: (d);
 • Om uw aanmeldingen voor activiteiten zoals Vleeshal Vrienden, ons publieksprogramma, educatie en openingen te kunnen verwerken en u daarover te kunnen contacteren (a en c: ons en uw belang om daarover met u te kunnen communiceren);
 • Ter uitvoering van het Vleeshal Vrienden lidmaatschap, waaronder om u op de hoogte houden van onze activiteiten, om persoonlijke lidmaatschapspassen te kunnen bezorgen en om uw jaarlijkse incasso uitvoeren als u voor deze betaaloptie kiest (a en c: ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te houden over uw Vleeshal Vrienden lidmaatschap);
 • Marketingdoeleinden (c: ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, d);
 • Om het nummer van uw Museumkaartnummer door te geven aan Museumvereniging: (a en c: ons gerechtvaardigde belang om aan onze verplichtingen t.a.v. de Museumvereniging te kunnen voldoen);
 • Om u te contacteren over uw subsidieaanvraag, de beoordeling van mate van professionaliteit en kwaliteit van het werk (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om subsidieaanvragen adequaat te beoordelen);
 • Voor sollicitatiedoeleinden, meer specifiek: werving en selectie, de beoordeling van de geschiktheid voor een functie die bij ons vacant is of kan komen, verbetering van de sollicitatieprocedure (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande vacature en d: toestemming indien u langer in portefeuille wenst te blijven, zie: “Hoelang bewaren we persoonsgegevens?”);
 • Voor onze collectieregistratie (a en c: het belang om een correct overzicht te hebben van onze collectie met inbegrip van stukken die in bruikleen zijn of zijn gegeven);
 • Voor fondsenwerving (a en c: ons gerechtvaardigde belang om fondsen te kunnen werven);
 • Voor de administratie van SBKM, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (a, b, c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • Voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen (a, b, c: ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling);
 • Om contact met u te houden en om met u te communiceren; (a, b, c: het belang om contact te kunnen houden met onze doelgroepen, leveranciers e.d.);
 • Voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten en kunnen uitvoeren van samenwerkingsrelaties (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • Voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (a, b, c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • Voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen (b en c: het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

SBKM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze Privacyverklaring. Meer specifiek hanteert SBKM de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens betreffende een betaling en/of reservering die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op SBKM ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.
 • Een e-mailadres voor het versturen van de digitale nieuwsbrief bewaren wij totdat u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van het afhandelen van klachten worden verwerkt, worden uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgehandeld, verwijderd.
 • De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie verstrekt worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien u hiervoor toestemming geeft, houden wij uw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures te benaderen. Indien u in dienst treedt bij SBKM dan nemen wij de gegevens die in het kader van uw sollicitatie door ons zijn verwerkt, op in uw personeelsdossier.

Voor de bewaartermijnen van de informatie die via cookies op onze website wordt verkregen, verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan SBKM de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is ter behartiging van SBKM’s gerechtvaardigde belangen, zoals voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SBKM verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt SBKM ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

SBKM kan uw persoonsgegevens waar nodig delen met:

 • Medewerkers van SBKM en onze interne organen zoals de Raad van Toezicht en de Commissie Subsidies;
 • Leveranciers (bijv. softwareleveranciers, deurwaarders, onze mailserviceprovider MailChimp van The Rocket Science Group LLC voor het versturen van de nieuwsbrief, onze drukker voor het versturen van uitnodigingen per post, vertaalbureaus, accountants, juridisch adviseurs, onze websitebouwer e.d.);
 • Rechtsopvolger(s) ingeval SBKM wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement en tevens met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie;
 • Gerechten en overheidsinstellingen;
 • Andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

Ten behoeve van onze dienstverlening kan SBKM persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal SBKM erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen.Aarzel niet om contact met SBKM op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

SBKM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen via office@vleeshal.nl.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door SBKM:

 • het recht om te verzoeken of SBKM persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

SBKM maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met Vleeshal opnemen via office@vleeshal.nl of per post via:

Vleeshal
Simpelhuisstraat 7
4331 PH Middelburg

Om te voorkomen dat SBKM informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan SBKM om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert SBKM u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of SBKM aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal SBKM u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan SBKM onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal SBKM u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SBKM, dan probeert SBKM hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen

SBKM kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Datum laatste wijziging: 27 december 2022